REGULAMIN KORZYSTANIA Z ID POZNAŃ

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

 1. Benefity – benefity w rozumieniu Uchwały benefitowej lub określone uprawnienia wskazane w Uchwale transportowej wynikające z faktu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym;
 2. E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego odpowiednio zintegrowanego z ID Poznań;
 3. ID Poznań – bezpłatna aplikacja dostępna pod adresem: https://id.poznan.pl, o której mowa w Uchwale benefitowej jako o komponencie informatycznym o nazwie POZ-ID oraz w Uchwale transportowej, świadcząca usługę poświadczania tożsamości Użytkownika i jego statusu Podatnika w ramach poszczególnych E-usług;
 4. Koncesjonariusz – podmiot odpowiedzialny za wdrożenie i obsługę OK Poznań, zgodnie z przepisami Uchwały benefitowej i umowy koncesji zawartej pomiędzy nim a Usługodawcą;
 5. OK Poznań – E-usługa stanowiąca system usług dla mieszkańców Poznania w rozumieniu Uchwały benefitowej, w tym dostarczana przez Koncesjonariusza aplikacja mobilna i strona WWW odpowiednio zintegrowane z ID Poznań;
 6. PEKA – E-usługa zapewniająca integrację ID Poznań z usługą PEKA ZTM Poznań, wykorzystywana do wnioskowania i udostępniania informacji o statusie bycia podatnikiem w Poznaniu lub aglomeracji poznańskiej, celem uzyskania uprawnień wynikających z Uchwały transportowej;
 7. Osoba trzecia – każda osoba fizyczna, osoba prawna, bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezarejestrowana w ID Poznań;
 8. Podatnik – podatnik w rozumieniu Uchwały benefitowej lub osoba fizyczna, która na podstawie faktu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, uzyskuje określone uprawnienia wskazane w Uchwale transportowej;
 9. Punkt Obsługi Klienta OK Poznań – punkt obsługi klienta w rozumieniu Uchwały benefitowej;
 10. Podatnik z cechą Seniora – podatnik w rozumieniu Uchwały benefitowej, który ma ukończone 60 lat;
 11. Punkt Obsługi Klienta ZTM – punkt obsługi klienta w rozumieniu Uchwały transportowej;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin;
 13. Uchwała benefitowa – uchwała nr LXXXII/1510/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 5064);
 14. Uchwała transportowa – uchwała nr LXXVIII/1414/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2023 r. poz. 1281);
 15. Usługa – funkcjonalność świadczona przez Usługodawcę w ramach ID Poznań, na zasadach określonych w Regulaminie;
 16. Usługodawca – Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 17. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w ID Poznań oraz z niego korzystająca.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. ID Poznań jest narzędziem informatycznym, o którym mowa w Uchwale benefitowej i Uchwale transportowej, pozwalającym na potwierdzenie statusu Podatnika w ramach poszczególnych E-usług, w tym dla OK Poznań lub PEKA.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz zasady dotyczące Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną z użyciem ID Poznań.
 3. Z ID Poznań mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Użytkownik, przed dokonaniem rejestracji w ID Poznań, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a w toku korzystania z ID Poznań do przestrzegania jego postanowień.
 5. Strona internetowa https://id.poznan.pl zawiera szereg dodatkowych informacji, w tym pokrewnie związane z ideą płatności podatków w Poznaniu i korzyści z tego wynikających.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usługi za pomocą ID Poznań możliwe jest dla Użytkowników, którzy dysponują urządzeniem mobilnym lub stacjonarnym, posiadającym dostęp do sieci Internet oraz wyświetlacz o zalecanej rozdzielczości nie mniejszej niż 640x400 pikseli.
 2. Z ID Poznań można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej obsługującej protokół HTTPS, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Wymaganie to spełniają np.: Google Chrome wersja 96 lub nowsza, Firefox wersja 95 lub nowsza, Safari wersja 13 lub nowsza, Microsoft Edge wersja 96 lub nowsza. Ze względów bezpieczeństwa przeglądarka powinna być aktualizowana do najnowszej dostępnej wersji.
 3. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

§ 4

Zakładanie konta

 1. Korzystanie z Usługi w ramach ID Poznań wymaga założenia konta poprzez dokonanie rejestracji. W tym celu należy kolejno:
  1. wybrać funkcję rejestracji i wypełnić formularz, podając: imię, nazwisko, adres e-mail,
  2. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. wysłać wypełniony formularz, naciskając przycisk „REJESTRACJA”,
  4. potwierdzić podany w formularzu adres e-mail poprzez otwarcie dedykowanego linku przesłanego w wiadomości mailowej na wskazany adres e-mail.
 2. Jeśli operacja potwierdzenia adresu e-mail, o której mowa w ust. 1 lit. d, nie zostanie zrealizowana w ciągu 72 godzin, dedykowany link aktywacyjny wygasa i konto nie zostanie utworzone. Do założenia konta niezbędne jest wykonanie wszystkich operacji opisanych w ust. 1.
 3. Po wykonaniu operacji z ust. 1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi i generowany jest dla niego unikalny 10-znakowy numer ID.
 4. W dalszej kolejności Użytkownik zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia założenia konta przeprowadzić proces potwierdzenia statusu Podatnika zgodnie z zapisami § 7.
 5. Konta, których Użytkownicy w terminie 30 dni od dnia ich założenia, nie uzyskają statusu Podatnika zostaną automatycznie usunięte.

§ 5

Logowanie

 1. Loginem do ID Poznań jest podany przez Użytkownika, przypisany do jego konta adres e-mail lub nadany Użytkownikowi przez system unikalny numer ID jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w komunikacji z E-usługami zintegrowanymi z ID Poznań.
 2. Użytkownik ma możliwość aktywacji logowania dwuetapowego z wykorzystaniem aplikacji do generowania kodów jednorazowych o nazwie FreeOTP lub Google Authenticator dostępnych w Apple Store i Google Play.

§ 6

Prawdziwość i poprawność danych oraz ich aktualizacja

 1. Użytkownik ma obowiązek w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z ID Poznań podawać dane prawdziwe, poprawne i aktualne, do których wykorzystywania jest uprawniony, co obejmuje także kwestie załączanych i zaczytywanych do ID Poznań obrazów zeznań podatkowych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany,
 3. Usługodawca ma prawo do blokady konta Użytkownika w przypadku, gdy podane przez niego dane nie będą spełniały wymogów z ust. 1.

§ 7

Status Podatnika

 1. Funkcja uzyskanie statusu Podatnika drogą elektroniczną, poprzez ID Poznań, jest dostępna dla Użytkowników, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok podatkowy z użyciem formularza: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40a. Istnieje możliwość jednorazowego przedstawienia formularza ZAP-3 (kolejnym razem należy przedstawić formularz PIT).
 2. Użytkownicy dysponujący innego rodzaju dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania statusu Podatnika, niż wskazane w ust. 1, w celu jego uzyskania korzystają ze ścieżki postępowania określonej w ust. 11.
 3. Dla uzyskania statusu Podatnika poprzez ID Poznań, z zastrzeżeniem ust. 14, należy kolejno:
  1. w zakładce „Dane użytkownika” wprowadzić swój numer PESEL, jeśli nie był podany wcześniej, co pozwoli:
   • zagwarantować poprawną interpretację załączanych elektronicznie dokumentów,
   • zapewnić unikalność konta w bazie,
   • w odniesieniu do osób, które ukończyły 60 rok życia wyświetlić ekran do uproszczonego trybu uzyskania statusu m .in. Podatnika z cechą Seniora poprzez wezwanie do złożenia wymaganych oświadczeń, o czym mowa w ust. 14,
  2. wybrać funkcję „Potwierdź status podatnika”,
  3. na kolejnym ekranie wybrać funkcję „Potwierdź swój status podatnika”,
  4. wprowadzić na formularzu identyfikator dokumentu otrzymany w wyniku wysłania elektronicznego dokumentu do organu skarbowego, dostępny na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO). W przypadku braku UPO należy zaznaczyć checkbox poświadczający posiadanie innego dokumentu potwierdzającego złożenie dokumentu elektronicznego do organu skarbowego (opcja niedostępna dla formularza ZAP-3).
  5. załączyć plik zawierający pierwszą stronę zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy w formacie: PDF, JPG, PNG (najlepiej załączyć PDF, który został przekazany do Urzędu Skarbowego, co zapewni najkrótszy czas przetwarzania obrazu),
  6. wskazać rodzaj zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-40a, ZAP-3),
  7. zatwierdzić wprowadzone dane, naciskając przycisk „Wyślij”.
 4. Instrukcja w zakresie właściwego przygotowania pliku zawierającego zeznanie podatkowe znajduje się dokumencie: https://id.poznan.pl/Instrukcja.pdf
 5. W przypadku załączenia przez Użytkownika pliku zawierającego więcej treści niż pierwszą stronę zeznania podatkowego ID Poznań pobierze wyłącznie pierwszą stronę tego zeznania.
 6. W sytuacji, gdy pierwsza strona zeznania podatkowego Użytkownika zawiera także dane małżonka, z którym Użytkownik wspólnie rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych, Użytkownik może załączyć pierwszą stronę tego zeznania po dokonaniu jej anonimizacji w zakresie danych małżonka Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie dokona anonimizacji, ID Poznań na podstawie podanych wcześniej danych odpowiednio powiąże dane Użytkownika z danymi z pierwszej strony załączonego zeznania podatkowego. Anonimizacja nie może zakrywać stałych elementów formularza takich jak nazwy pól i ramki.
 7. ID Poznań dokona weryfikacji załączonej przez Użytkownika pierwszej strony zeznania podatkowego pod kątem poprawności podanych przez Użytkownika danych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, a także spełnienia przez Użytkownika wymagań wynikających z Uchwał oraz szczegółów zdefiniowanych przez dostawców poszczególnych E-usług. Dodatkowo w oparciu o źródła powszechnie dostępne zweryfikowany zostanie podany przez Użytkownika identyfikator dokumentu z UPO oraz NIP odczytany z zeznania podatkowego.
 8. O zakończeniu przetwarzania obrazu zeznania podatkowego Użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail. Wynik przetwarzania jest dostępny w zakładce „Potwierdzanie statusu”. Użytkownik może zapoznać się tam z informacją, dla których E-usług jego status Podatnika może stanowić poświadczenie do uzyskania określonych Benefitów.
 9. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Użytkownikowi przyznany zostanie status Podatnika, a załączona przez Użytkownika pierwsza strona zeznania podatkowego zostanie automatycznie usunięta. W przypadku problemów z odczytem załączonego przez Użytkownika pliku Usługodawca zastrzega sobie możliwość przetwarzania pierwszej strony zeznania podatkowego do 5 dni w celu doskonalenia funkcji rozpoznawania obrazu.
 10. Status Podatnika zostanie przyznany na okres zgodny z wskazaniami Uchwał oraz szczegółów zdefiniowanych przez dostawców poszczególnych E-usług. Szczegóły z tym związane dostępne są dla Użytkownika w zakładce „Potwierdzenie statusu”.
 11. W celu uzyskania statusu Podatnika na potrzeby współpracy z E-usługą OK Poznań, po założeniu konta w ID Poznań, Użytkownik może ubiegać się o uzyskanie statusu Podatnika także drogą tradycyjną - poprzez osobistą wizytę w jednym z Punktów Obsługi Klienta OK Poznań. Natomiast Użytkownicy zainteresowani wykazaniem uprawnień drogą tradycyjną wyłącznie na potrzeby współpracy z PEKA, zobowiązani są do korzystania z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Uprawnienia uzyskane drogą tradycyjną poprzez wizytę w Punkcie Obsługi Klienta ZTM, nie są zapisywane w bazie ID Poznań.
 12. Z zasadami funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta OK Poznań, które świadczą usługi stacjonarnie, w tym m. in.: założenie konta w ID Poznań, uzyskanie statusu Podatnika oraz wydanie nośnika uprawnień do Benefitów w rozumieniu Uchwały benefitowej (usługa dostępna wyłącznie w POK), można zapoznać się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/
 13. Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzania akcji weryfikacyjnych polegających na wezwaniu grupy Użytkowników do okazania w Punkcie Obsługi Klienta OK Poznań dokumentów załączonych do ID Poznań celem uzyskania statusu Podatnika wraz z dokumentami uzupełniającymi poświadczającymi fakt złożenia określonych zeznań podatkowych w urzędach skarbowych, uwzględniając wymagania z Uchwały benefitowej. Wyniki weryfikacji mogą zadecydować o usunięciu konta Użytkownika bądź odebraniu Użytkownikowi statusu Podatnika
 14. W odniesieniu do osób, które ukończyły 60 rok życia ID Poznań:
  1. po wywołaniu funkcji „Potwierdź status podatnika” wezwie do złożenia wymaganych oświadczeń i nie będzie wymagane załączanie dokumentów elektronicznych UPO i PIT, przy czym Usługodawca przeprowadzi dodatkową weryfikację w zakresie potwierdzenia zamieszkania w mieście Poznań w oparciu o dostępne zasoby informacyjne, a przypadku poświadczenia nieprawdy odmowy nadania odpowiednich statusów,
  2. automatycznie w dniu ukończenia przez danego Podatnika 60 lat nada mu dodatkowo status Podatnika z cechą Seniora.
 15. UWAGA: Skorzystanie z uproszczonego trybu poprzez złożenie oświadczenia spowoduje nadanie statusu Podatnika wyłącznie w ramach E-usługi OK Poznań z wyłączeniem PEKA. Użytkownik zainteresowany uzyskaniem statusu Podatnika, który ma dodatkowo stanowić poświadczenie do uzyskania Benefitów wynikających z Uchwały transportowej zobowiązany jest korzystać z trybu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu (załączenie dokumentów elektronicznych PIT i UPO).

§ 8

Integracja ID Poznań z E-usługami

 1. Za pomocą ID Poznań Użytkownik posiadający status Podatnika może udostępniać swoje dane E-usługom zintegrowanym z ID Poznań, w tym OK Poznań lub PEKA.
 2. Działanie wskazane w ust. 1 może posłużyć do elektronicznego poświadczania tożsamości w oparciu o podstawowe dane z konta Użytkownika w ID Poznań w celu założenia konta w E-usługach zintegrowanych z ID Poznań lub wyłącznie w celu elektronicznego poświadczania im statusu Podatnika.
 3. Zakres udostępnianych przez Użytkownika danych może obejmować:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. nadany Użytkownikowi unikalny numer ID ,
  4. status Podatnika, w tym Podatnika z cechą Seniora,
  5. datę obowiązywania statusu Podatnika.
 4. W zależności od specyfiki integracji ID Poznań z daną E-usługą, Użytkownik za pomocą dedykowanych komunikatów zostaje powiadomiony o celu i zakresie udostępnianych E-usłudze danych, a operacja udostępniania danych wymaga jego ingerencji, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zakres udostępnionych przez ID Poznań do OK Poznań danych jest tożsamy z wskazaniami ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 6
 6. W odniesieniu do E-usługi OK Poznań udostępnienie danych z ID Poznań obejmuje również automatyczne przekazywanie informacji o zmianach we wskazanych danych, takich jak utrata lub uzyskanie statusu Podatnika, w tym Podatnika z cechą Seniora, blokada i usunięcie konta.
 7. Zakres udostępnianych przez ID Poznań do PEKA danych obejmuje status Podatnika i datę jego obowiązywania, co Użytkownik inicjuje z poziomu funkcjonalności E-usługi PEKA.
 8. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z nośników uprawnień do Benefitów w rozumieniu Uchwały benefitowej, wydawanych w Punktach Obsługi Klienta OK Poznań, których dane przetwarzane są w bazie ID Poznań, zakres udostępnianych danych obejmuje dodatkowo jednorazowe udostępnienie Koncesjonariuszowi imienia i nazwiska, które umieszczane jest poprzez nadruk na nośniku. Użytkownicy uzyskują stosowne informacje o udostępnieniu ich danych do OK Poznań na etapie wydawania nośnika w Punkcie Obsługi Klienta OK Poznań. Dodatkowo ID Poznań na żądanie OK Poznań każdorazowo podaje status Podatnika dla posiadacza nośnika uprawnień oraz udostępnia informacje o zmianach w danych w sposób analogiczny do ust. 6. Uwaga: Usługodawca przyjmuje, że każdorazowe użycie przez Użytkownika nośnika na potrzeby ustalenia uprawnień do Benefitów, w oparciu o informacje z ID Poznań, oznacza akceptację Regulaminu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://id.poznan.pl/RODO

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do korzystania z ID Poznań i jej publicznego udostępniania. Prawo te podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
 2. ID Poznań jest udostępniane dla Użytkownika w zakresie własnego użytku osobistego, dla celów niekomercyjnych.

§ 11

Poufność i bezpieczeństwo danych

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Usługodawca wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych Użytkowników jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Usługodawcy.
 3. Usługodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowuje należytą staranność w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usługi oraz danych osobowych Użytkowników, a także informacji o świadczonej na rzecz Użytkowników Usłudze, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Użytkownika w ID Poznań.
 6. Usługodawca prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Usługodawca wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 12

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w następujących przypadkach:
  1. siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, w tym E-usług, z którymi współpracuje ID Poznań,
  3. utraty przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie Osób trzecich),
  4. korzystania przez Użytkowników z ID Poznań w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  5. braku ciągłości dostarczania Usługi, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. udostępnienia przez Użytkownika ID Poznań swoich danych Osobom trzecim, w szczególności w celu ich wykorzystania przez te osoby.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp do ID Poznań był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia przerwy technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części dostępu do ID Poznań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do ID Poznań wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 3. W przypadku zarządzenia przerwy technicznej Usługodawca poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem o przewidywanym terminie przerwy oraz czasie jej trwania, w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w ID Poznań.

§ 13

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ID Poznań w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w ID Poznań przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie odbiera dostęp do takich danych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do Usługi w ramach ID Poznań w trybie natychmiastowym, a tym samym usunięcia lub czasowej blokady konta Użytkownika, w przypadku naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 14

Blokada i usuwanie konta

 1. Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z funkcji usuwania konta w ID Poznań.
 2. W celu usunięcia konta należy kolejno:
  1. wybrać funkcję ”Dane użytkownika”,
  2. wybrać funkcję „Usuń konto” i potwierdzić decyzję
 3. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z funkcji usuwania konta tryb obsługi tego żądania będzie dwojaki, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu:
  1. jeśli za pomocą ID Poznań Użytkownik udostępnił E-usłudze, w tym OK Poznań lub PEKA określone informację (zgodnie z zapisami odpowiednio § 8 ust. 5 i 7) to – konto zostanie zablokowane, a dane Użytkownika usunięte, z wyjątkiem numeru PESEL, numeru NIP oraz daty obowiązywania statusu Podatnika. Pozostawione dane będą przetwarzane przez Usługodawcę do czasu wygaśnięcia daty obowiązywania statusu Podatnika, w celu należytego wykonania Uchwał. Po tym czasie konto zostanie usunięte;
  2. jeśli za pomocą ID Poznań Użytkownik nie udostępnił E-usłudze, w tym OK Poznań lub PEKA danych z konta (m. in. status Podatnika i data jego obowiązywania) – konto zostanie usunięte wraz ze wszystkimi danymi opisującymi Użytkownika.
 4. Inne przypadki usuwania konta lub jego blokowania wskazano w § 4 ust. 5, § 6 ust. 3, § 7 ust. 13 oraz § 13 ust. 3 i 4. Do usuwania konta stosuje się w tych przypadkach odpowiednio ust. 3 i ust. 7.
 5. Konta Użytkowników, którzy w terminie 365 dni od dnia utraty statusu Podatnika nie uzyskają statusu ponownie, zostaną automatycznie usunięte, z zastrzeżeniem ust. 7. Wskazany mechanizm nie dotyczy Podatników z cechą Seniora, ponieważ ten status nadawany jest bezterminowo zgodnie z postanowieniami Uchwały benefitowej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta także w przypadku likwidacji ID Poznań lub zaprzestania wykonywania Uchwały.
 7. W związku z wymaganiem, iż okazanie dokumentu typu ZAP-3 może tylko jednorazowo stanowić podstawę do uzyskania statusu Podatnika, o czym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, obsługa żądań o usunięcie konta Użytkowników, którzy zaczytali do ID Poznań ZAP-3 będzie następująca: nastąpi zablokowanie konta i usunięcie danych z wyjątkiem numeru PESEL oraz informacji o rodzaju dokumentu, który stanowił podstawę do nadania statusu Podatnika. Pozostawione dane będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres 5 lat od dnia potwierdzenia statusu, w celu przeciwdziałania próbom niezastosowanie się do postanowień Regulaminu. Po tym czasie konto zostanie usunięte.

§ 15

Problemy techniczne, reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia problemów w korzystaniu z ID Poznań, w tym problemów technicznych, Użytkownik może otrzymać wsparcie, pisząc na adres: id@um.poznan.pl
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące ID Poznań należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy: id@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy podany w § 1 , z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – ID Poznań”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, nadany Użytkownikowi unikalny numer ID lub adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w ID Poznań, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę według kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika lub wynikającego z treści reklamacji wyboru formy udzielenia odpowiedzi, zostanie przesłana na adres jego poczty elektronicznej albo na podany adres korespondencyjny.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://id.poznan.pl w formie pliku w formacie PDF.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem ID Poznań. Usługodawca może również poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji na adres e-mail Użytkownika, użyty podczas rejestracji Użytkownika w ID Poznań. Dalsze użytkowanie ID Poznań wymaga zaakceptowania zmian wprowadzonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 (akceptacja Regulaminu przez użytkowników nośników).
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu oraz świadczenia przez Usługodawcę Usługi w ramach ID Poznań rozstrzyga sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.09.2023.

pobierz jako pdf