REGULAMIN KORZYSTANIA Z ID POZNAŃ

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin;
 3. ID Poznań – bezpłatna aplikacja dostępna pod adresem: https://id.poznan.pl, o której mowa w Uchwale jako o komponencie informatycznym o nazwie POZ-ID, świadcząca usługę poświadczania tożsamości Użytkownika i jego statusu Podatnika na rzecz E-usług;
 4. OK Poznań – E-usługa stanowiąca system usług dla mieszkańców Poznania w rozumieniu Uchwały, w tym dostarczana przez Koncesjonariusza aplikacja mobilna i strona WWW odpowiednio zintegrowane z ID Poznań;
 5. Uchwała – uchwała nr LIV/1028/VII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 8743);
 6. Podatnik – podatnik w rozumieniu Uchwały;
 7. Usługa – funkcjonalność świadczona przez Usługodawcę w ramach ID Poznań, na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w ID Poznań oraz z niego korzystająca;
 9. Benefity – benefity w rozumieniu Uchwały;
 10. E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego odpowiednio zintegrowanego z ID Poznań;
 11. Koncesjonariusz – podmiot odpowiedzialny za wdrożenie i obsługę OK Poznań, zgodnie z przepisami Uchwały i umowy koncesji zawartej pomiędzy nim a Usługodawcą;
 12. Punkt Obsługi Klienta – punkt obsługi klienta w rozumieniu Uchwały;
 13. Osoba trzecia – każda osoba fizyczna, osoba prawna, bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezarejestrowana w ID Poznań.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. ID Poznań jest narzędziem informatycznym, o którym mowa w Uchwale, pozwalającym na potwierdzenie statusu Podatnika niezbędnego do skorzystania z E-usług, w tym z OK Poznań.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz zasady dotyczące Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną z użyciem ID Poznań.
 3. Z ID Poznań mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Użytkownik, przed dokonaniem rejestracji w ID Poznań, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a w toku korzystania z ID Poznań do przestrzegania jego postanowień.
 5. Strona internetowa https://id.poznan.pl zawiera szereg dodatkowych informacji, w tym pokrewnie związane z ideą płatności podatków w Poznaniu i korzyści z tego wynikających.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usługi za pomocą ID Poznań możliwe jest dla Użytkowników, którzy dysponują urządzeniem mobilnym lub stacjonarnym, posiadającym dostęp do sieci Internet oraz wyświetlacz o zalecanej rozdzielczości nie mniejszej niż 640x400 pikseli.
 2. Z ID Poznań można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej obsługującej protokół HTTPS, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Wymaganie to spełniają np.: Google Chrome wersja 96 lub nowsza, Firefox wersja 95 lub nowsza, Safari wersja 13 lub nowsza, Microsoft Edge wersja 96 lub nowsza. Ze względów bezpieczeństwa przeglądarka powinna być aktualizowana do najnowszej dostępnej wersji.
 3. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

§ 4

Zakładanie konta

 1. Korzystanie z Usługi w ramach ID Poznań wymaga założenia konta poprzez dokonanie rejestracji. W tym celu należy kolejno:
  1. wybrać funkcję rejestracji i wypełnić formularz, podając: imię, nazwisko, adres e-mail,
  2. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. wysłać wypełniony formularz, naciskając przycisk „REJESTRACJA”,
  4. potwierdzić podany w formularzu adres e-mail poprzez otwarcie dedykowanego linku przesłanego w wiadomości mailowej na wskazany adres e-mail.
 2. Jeśli operacja potwierdzenia adresu e-mail, o której mowa w ust. 1 lit. d, nie zostanie zrealizowana w ciągu 72 godzin, dedykowany link aktywacyjny wygasa i konto nie zostanie utworzone. Do założenia konta niezbędne jest wykonanie wszystkich operacji opisanych w ust. 1.
 3. Po wykonaniu operacji z ust. 1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi i generowany jest dla niego unikalny 10-znakowy numer ID.
 4. W dalszej kolejności Użytkownik zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia założenia konta przeprowadzić proces potwierdzenia statusu Podatnika zgodnie z zapisami § 7.
 5. Konta, których Użytkownicy w terminie 30 dni od dnia ich założenia, nie uzyskają statusu Podatnika zostaną automatycznie usunięte.

§ 5

Logowanie

 1. Loginem do ID Poznań jest podany przez Użytkownika, przypisany do jego konta adres e-mail lub nadany Użytkownikowi przez system unikalny numer ID jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w komunikacji z E-usługami zintegrowanymi z ID Poznań.
 2. Użytkownik ma możliwość aktywacji logowania dwuetapowego z wykorzystaniem aplikacji do generowania kodów jednorazowych o nazwie FreeOTP lub Google Authenticator dostępnych w Apple Store i Google Play.

§ 6

Prawdziwość i poprawność danych oraz ich aktualizacja

 1. Użytkownik ma obowiązek w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z ID Poznań podawać dane prawdziwe, poprawne i aktualne, do których wykorzystywania jest uprawniony, co obejmuje także kwestie załączanych i zaczytywanych do ID Poznań obrazów zeznań podatkowych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany,
 3. Usługodawca ma prawo do blokady konta Użytkownika w przypadku, gdy podane przez niego dane nie będą spełniały wymogów z ust. 1.

§ 7

Status Podatnika

 1. Funkcja uzyskanie statusu Podatnika drogą elektroniczną, poprzez ID Poznań, jest dostępnadla Użytkowników, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok podatkowy z użyciem formularza: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40a.
 2. Użytkownicy dysponujący innego rodzaju dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania statusu Podatnika, niż wskazane w ust. 1, w celu jego uzyskania korzystają ze ścieżki postępowania określonej w ust. 11.
 3. Dla uzyskania statusu Podatnika poprzez ID Poznań należy kolejno:
  1. w zakładce „Dane użytkownika” wprowadzić swój numer PESEL, jeśli nie był podany wcześniej, co pozwoli nam zagwarantować poprawną interpretację przesłanego dokumentu i zapewnić unikalność konta w bazie,
  2. wybrać funkcję „Potwierdź swój status podatnika”,
  3. wprowadzić na formularzu identyfikator dokumentu (tożsamy z numerem dokumentu widocznym na formularzu PIT) otrzymany w wyniku wysłania elektronicznego dokumentu do organu skarbowego, widoczny na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO). W przypadku braku UPO (wyboru tradycyjnej formy złożenia PIT do organu skarbowego), należy zaznaczyć checkbox poświadczający posiadanie innego dowodu złożenia zeznania podatkowego do organu skarbowego.
  4. załączyć plik zawierający pierwszą stronę zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy w formacie: PDF, JPG, PNG,
  5. wskazać rodzaj zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-37, PIT-36 albo PIT-40a),
  6. zatwierdzić wprowadzone dane, naciskając przycisk „Wyślij”.
 4. Instrukcja w zakresie właściwego przygotowania pliku zawierającego zeznanie podatkowe znajduje się dokumencie: https://id.poznan.pl/Instrukcja.pdf
 5. W przypadku załączenia przez Użytkownika pliku zawierającego więcej treści niż pierwszą stronę zeznania podatkowego ID Poznań pobierze wyłącznie pierwszą stronę tego zeznania.
 6. W sytuacji, gdy pierwsza strona zeznania podatkowego Użytkownika zawiera także dane małżonka, z którym Użytkownik wspólnie rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych, Użytkownik może załączyć pierwszą stronę tego zeznania po dokonaniu jej anonimizacji w zakresie danych małżonka Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie dokona anonimizacji, ID Poznań na podstawie podanych wcześniej danych odpowiednio powiąże dane Użytkownika z danymi z pierwszej strony załączonego zeznania podatkowego. Anonimizacja nie może zakrywać stałych elementów formularza takich jak nazwy pól i ramki.
 7. ID Poznań dokona weryfikacji załączonej przez Użytkownika pierwszej strony zeznania podatkowego pod kątem poprawności podanych przez Użytkownika danych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, a także spełnienia przez Użytkownika wymagań wynikających z Uchwały.
 8. O zakończeniu przetwarzania obrazu zeznania podatkowego Użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail. Wynik przetwarzania jest dostępny w zakładce „Potwierdzanie statusu”.
 9. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Użytkownikowi przyznany zostanie status Podatnika, a załączona przez Użytkownika pierwsza strona zeznania podatkowego zostanie automatycznie usunięta.
 10. Status Podatnika zostanie przyznany na rok od dokonania pozytywnej weryfikacji.
 11. Po założeniu konta w ID Poznań Użytkownik może ubiegać się o potwierdzenie statusu Podatnika także drogą tradycyjną - poprzez osobistą wizytę w jednym z Punktów Obsługi Klienta.
 12. Z zasadami funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta, które świadczą usługę stacjonarnie, w tym m. in. założenie konta w ID Poznań, potwierdzenie statusu Podatnika oraz wydanie nośnika uprawnień do Benefitów w rozumieniu Uchwały (usługa dostępna wyłącznie w POK), można zapoznać się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/
 13. Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzania akcji weryfikacyjnych polegających na wezwaniu grupy Użytkowników do okazania w Punkcie Obsługi Klienta dokumentów zaczytanych do ID Poznań celem uzyskania statusu Podatnika wraz z dokumentami uzupełniającymi poświadczającymi fakt złożenia określonych zeznań podatkowych w Urzędach Skarbowych, uwzględniając przesłankę z §4 pkt 3) Uchwały. Wyniki weryfikacji mogą zadecydować o usunięciu Użytkownika bądź odebraniu statusu Podatnika.

§ 8

Integracja ID Poznań z E-usługami

 1. Za pomocą ID Poznań Użytkownik posiadający status Podatnika może udostępniać swoje dane E-usługom zintegrowanym z ID Poznań, w tym OK Poznań.
 2. Działanie wskazane w ust. 1 może posłużyć do elektronicznego poświadczania tożsamości w oparciu o podstawowe dane z konta Użytkownika w ID Poznań służące do założenia konta w E-usługach zintegrowanych z ID Poznań lub wyłącznie w celu elektronicznego poświadczania im statusu Podatnika.
 3. Zakres udostępnianych przez Użytkownika danych może obejmować:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. nadany Użytkownikowi unikalny numer ID ,
  4. fakt opłacenia podatku w ubiegłym roku podatkowym,
  5. datę obowiązywania statusu Podatnika.
 4. Użytkownik każdorazowo za pomocą dedykowanych komunikatów zostaje powiadomiony o celu i zakresie udostępnianych E-usłudze danych, a operacja udostępniania danych wymaga jego ingerencji, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zakres udostępnionych przez ID Poznań do OK Poznań danych może obejmować wyłącznie nadany Użytkownikowi unikalny numer ID, status Podatnika i datę jego obowiązywania, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. Zgoda na udostępnienie danych danej E-usłudze obejmuje również przekazywanie informacji o zmianach we wskazanych danych, takich jak utrata lub uzyskanie statusu Podatnika, blokada i usunięcie konta.
 7. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z nośnika uprawnień do Benefitów w rozumieniu Uchwały, wydawanych w Punktach Obsługi Klienta, których dane przetwarzane są w bazie ID Poznań, zakres udostępnianych danych obejmuje dodatkowo jednorazowe udostępnienie Koncesjonariuszowi imienia i nazwiska, które umieszczane jest poprzez nadruk na nośniku. Użytkownicy uzyskują stosowne informacje o udostępnieniu ich danych do OK Poznań na etapie wydawania nośnika w Punkcie. Dodatkowo ID Poznań na żądanie E-usługi każdorazowo podaje status Podatnika dla posiadacza nośnika uprawnień oraz udostępnia informacje o zmianach w danych w sposób analogiczny do punktu wyżej. Uwaga: Usługodawca przyjmuje, że każdorazowe użycie przez Użytkownika nośnika na potrzeby ustalenia uprawnień do Benefitów, w oparciu o informacje z ID Poznań, oznacza akceptację Regulaminu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://id.poznan.pl/RODO

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do korzystania z ID Poznań i jej publicznego udostępniania. Prawo te podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
 2. ID Poznań jest udostępniane dla Użytkownika w zakresie własnego użytku osobistego, dla celów niekomercyjnych.

§ 11

Poufność i bezpieczeństwo danych

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Usługodawca wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych Użytkowników jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Usługodawcy.
 3. Usługodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowuje należytą staranność w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usługi oraz danych osobowych Użytkowników, a także informacji o świadczonej na rzecz Użytkowników Usłudze, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi, których dotyczą.
 4. Usługodawca zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Użytkownika w ID Poznań.
 6. Usługodawca prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Usługodawca wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 12

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w następujących przypadkach:
  1. siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, w tym E-usług, z którymi współpracuje ID Poznań,
  3. utraty przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie Osób trzecich),
  4. korzystania przez Użytkowników z ID Poznań w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  5. braku ciągłości dostarczania Usługi, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. udostępnienia przez Użytkownika ID Poznań swoich danych Osobom trzecim, w szczególności w celu ich wykorzystania przez te osoby.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp do ID Poznań był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia przerwy technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części dostępu do ID Poznań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do ID Poznań wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 3. W przypadku zarządzenia przerwy technicznej Usługodawca poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem o przewidywanym terminie przerwy oraz czasie jej trwania, w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w ID Poznań.

§ 13

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ID Poznań w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w ID Poznań przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie odbiera dostęp do takich danych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do Usługi w ramach ID Poznań w trybie natychmiastowym, a tym samym usunięcia lub czasowej blokady konta Użytkownika, w przypadku naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 14

Blokada i usuwanie konta

 1. Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z funkcji usuwania konta w ID Poznań.
 2. W celu usunięcia konta należy kolejno:
  1. wybrać funkcję ”Dane użytkownika”,
  2. wybrać funkcję „Usuń konto” i potwierdzić decyzję
 3. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z funkcji usuwania konta tryb obsługi tego żądania będzie dwojaki:
  1. Jeśli za pomocą ID Poznań Użytkownik udostępnił E-usłudze, w tym OK Poznań informację o statusie Podatnika i dacie jego obowiązywania – konto zostanie zablokowane, a dane Użytkownika usunięte, z wyjątkiem numeru PESEL oraz daty obowiązywania statusu Podatnika. Pozostawione dane będą przetwarzane przez Usługodawcę do czasu wygaśnięcia daty obowiązywania statusu Podatnika, w celu należytego wykonania Uchwały. Po tym czasie konto zostanie usunięte;
  2. Jeśli za pomocą ID Poznań Użytkownik nie udostępnił E-usłudze, w tym OK Poznań informacji o statusie Podatnika i dacie jego obowiązywania – konto zostanie usunięte wraz z wszystkimi danymi opisującymi Użytkownika.
 4. Inne przypadki usuwania konta lub jego blokowania wskazano w § 4 ust. 5, § 6 ust. 3, § 7 ust. 13 oraz § 13 ust. 3 i 4 . Do usuwania konta stosuje się w tych przypadkach odpowiednio ust. 3.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta także w przypadku likwidacji ID Poznań lub zaprzestania wykonywania Uchwały.

§ 15

Problemy techniczne, reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia problemów w korzystaniu z ID Poznań, w tym problemów technicznych, Użytkownik może otrzymać wsparcie, pisząc na adres: id@um.poznan.pl
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące ID Poznań należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy: id@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy podany § 1 pkt 1, z dopiskiem na kopercie – „Reklamacja – ID Poznań”.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, numer ID lub adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w ID Poznań, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę według kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika lub wynikającego z treści reklamacji wyboru formy udzielenia odpowiedzi, zostanie przesłana na adres jego poczty elektronicznej albo na podany adres korespondencyjny.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://id.poznan.pl w formie pliku w formacie PDF.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem ID Poznań. Usługodawca może również poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji na adres e-mail Użytkownika, użyty podczas rejestracji Użytkownika w ID Poznań. Dalsze użytkowanie ID Poznań wymaga zaakceptowania zmian wprowadzonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 (akceptacja Regulaminu przez użytkowników nośników).
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu oraz świadczenia przez Usługodawcę Usługi w ramach ID Poznań rozstrzyga sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2022 r.

pobierz jako pdf