INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad w zakresie działania systemu, przyjmowanie zgłoszeń o problemach technicznych itp.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub e) RODO w jednym lub kilku z poniżej wymienionych celów:

  1. Do Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z Uchwały nr LIV/1028/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania tj. weryfikacji faktu rozliczania podatków w Poznaniu oraz elektronicznego poświadczania statusu Podatnika w komunikacji z systemami OK Poznań dostarczanymi przez Koncesjonariusza, odpowiednio zintegrowanymi z ID Poznań;
  2. Do elektronicznego poświadczania tożsamości w oparciu o podstawowe dane z profilu użytkownika ID Poznań lub w celu elektronicznego poświadczania statusu Podatnika, w ramach korzystania przez osobę, której dane dotyczą z innych E-usług odpowiednio zintegrowanych z ID Poznań, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, o czym użytkownik będzie każdorazowo informowany poprzez stosowne komunikaty.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań jako Koncesjonariusz tj. podmiot odpowiedzialny za wdrożenie i obsługę OK Poznań czyli systemu usług dla mieszkańców Poznania, na podstawie ww. Uchwały i zawartej z Miastem umowy koncesji.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną ID Poznań oraz podmioty, w których zlokalizowane są Punkty Obsługi Klienta świadczące usługę stacjonarnego poświadczenia statusu Podatnika.

V. Okres przechowywania danych

W odniesieniu do użytkownika, który po dokonaniu rejestracji w ID Poznań w terminie 30 dni od dnia założenia konta, nie uzyska statusu Podatnika - dane będą przetwarzane przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwane zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

W odniesieniu do użytkownika, który po dokonaniu rejestracji w ID Poznań, w terminie 30 dni od dnia założenia konta, uzyska status Podatnika - dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, historia statusów Podatnika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Obsługa żądań o wcześniejsze usunięcia konta, a co za tym idzie danych osobowych, będzie realizowana zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu.

Dane przekazane przez Użytkownika w postaci tradycyjnej (papierowej) w związku z wizytą w Punkcie Obsługi Klienta, mogą być przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Wymóg podania danych osobowych i zasady ich przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne jeśli zamierzają Państwo korzystać z funkcjonalności ID Poznań lub oferty OK Poznań czyli systemu usług dla mieszkańców Poznania zgodnie z ww. Uchwałą, odpowiednio zintegrowanego z ID Poznań.

Podane przez Państwa dane osobowe na etapie elektronicznej weryfikacji faktu rozliczania podatków w Poznaniu za pośrednictwem ID Poznań, będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.