INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad w zakresie działania systemu, przyjmowanie zgłoszeń o problemach technicznych itp.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub e) RODO w jednym lub kilku z poniżej wymienionych celów:

  1. Do Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z:
    • Uchwały nr LXXXII/1510/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 5064) tj. weryfikacji faktu rozliczania podatków w Poznaniu oraz elektronicznego poświadczania statusu Podatnika w komunikacji z systemami OK Poznań dostarczanymi przez Koncesjonariusza, odpowiednio zintegrowanymi z ID Poznań
    • Uchwały nr LXXVIII/1414/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym
    • tj. potwierdzenie statusu Podatnika dla E-usługi OK Poznań lub PEKA,

  2. Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą do elektronicznego poświadczania tożsamości w oparciu o podstawowe dane z profilu użytkownika ID Poznań lub w celu elektronicznego poświadczania statusu Podatnika, w ramach innych E-usług.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych, o ile skorzystają Państwo z E-usług odpowiednio zintegrowanych z ID Poznań, będą podmioty świadczące te usługi.

Jeżeli skorzystają Państwo z E-usług OK Poznań lub PEKA odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną ID Poznań oraz podmioty, w których zlokalizowane są Punkty Obsługi Klienta OK Poznań świadczące usługę stacjonarnego poświadczenia statusu Podatnika.

V. Okres przechowywania danych

W odniesieniu do Użytkownika, który po dokonaniu rejestracji w ID Poznań w terminie 30 dni od dnia założenia konta, nie uzyska statusu Podatnika - dane będą przetwarzane przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwane zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

W odniesieniu do Użytkownika, który po dokonaniu rejestracji w ID Poznań, w terminie 30 dni od dnia założenia konta, uzyska status Podatnika – dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, historia statusów Podatnika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Obsługa żądań o wcześniejsze usunięcia konta, a co za tym idzie danych osobowych, będzie realizowana zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu.

Dane przekazane przez Użytkownika w postaci tradycyjnej (papierowej) w związku z wizytą w Punkcie Obsługi Klienta OK Poznań, mogą być przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Wymóg podania danych osobowych i zasady ich przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, jeśli zamierzają Państwo korzystać z funkcjonalności ID Poznań tj. potwierdzenia statusu Podatnika dla E-usługi OK Poznań lub PEKA.

Podane przez Państwa dane osobowe na etapie elektronicznej weryfikacji faktu rozliczania podatków w Poznaniu za pośrednictwem ID Poznań, będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.